Historické pamiatky Tlačiť
Mestská časť
Štvrtok, 26 November 2009 18:56

 

Kostol sv. Jána Krstiteľa

 

Poloha: 212 m n. m., v Košickej kotline. Kostol sa nachádza na ľavej strane Repíkovej ulice smerom z Košíc, približne v strede mestskej časti.

Patrocínium: Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (kat.)

Datovanie: Na základe architektonického a archeologického výskumu z roku 1993 sa jedná pôvodne o jednoloďový ranogotický kostol z 2. polovice 13. storočia. Z tohto obdobia sa zachoval pôdorys lode s pôvodným murivom v plnej výške. Archeologickým výskumom sa tiež odkryli základy svätyne tejto prvej periódy s rovným záverom; na prelome 15. a 16. storočia bola postavená nová svätyňa s klinovým záverom a bola pristavaná sakristia; v druhej polovici 18. storočia bola zbúraná klenba svätyne a zakrytá rovným stropom. V roku 1863 bol kostol po požiari opravovaný a v roku 1894 bola k nemu pristavaná tehlová veža. Kostol prešiel ďalšou prestavbou v roku 1994.

Pamiatkový ústav v Košiciach uskutočnil v roku 1993 architektonický a archeologický výskum kostola, z dôvodu plánovanej novej prestavby pod vedením J. Krcha, G. Kladeka a V. Kladekovej. Bola urobená sondáž za účelom overenia muriva a omietkových vrstiev a tiež overenia možnosti oniek a portálu starších periód. Podarilo sa odlíšiť už spomínané štyri stavebé fázy kostola a taktiež objaviť románsky portál na južnom priečelí, postavený z kamenných kvádrov s polkruhovým záverom. Stavebné práce pri novodobej prestavbe kostola v roku 1992, žiaľ, zničili bez akejkoľvek dokumentácie pohrebisko na severnej a južnej strane a v roku 1994 aj na západnej strane. Dnešná podoba kostola je poznamenaná modernou prestavbou celého západného priečelia.

Literatúra: Varsik 1964, s. 270 - 271; Súpis III. 1969, s. 243; Krcho - Kladek - Kladeková 1994, s. 12 - 34; Conscriptio ecclesiarum... 1696.

Fotogaléria