Štatút komisií MZ
Zriadenie komisií Miestnym zastupiteľstvom PDF Tlačiť E-mail
Štatút komisií MZ
Pondelok, 06 Apríl 2015 03:04

Komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Šebastovce podľa zákona SNR c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona 401/1990 o meste Košice v znení neskorších predpisov:

 1. Miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Sú zložené z poslancov Miestneho zastupiteľstva a ďalších osôb, ktoré  volí a odvoláva  MZ na návrh predsedu komisie. Poslanci musia tvoriť viac ako polovicu členov komisie.
 3. Komisiu riadi jej predseda, ktorý je poslancom MZ. Volí ho a odvoláva MZ.
 4. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje MZ na návrh predsedu komisie. MZ môže podľa potreby komisie vytvárať, zlučovať, rozdeľovať a rušiť.
 5. Predseda môže na posúdenie odborných otázok prizývať na rokovanie komisie  odborných pracovníkov  MÚ resp. starostu alebo zástupcu.
 6. Komisie plnia úlohu stáleho alebo dočasného poradného, iniciatívneho a kontrolného orgánu MZ.

Metodický výklad

Komisie v rámci svojich funkcií

 1. poradnej
  • vypracovávajú stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie MZ,
  • vypracovávajú stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v MČ,
 2. iniciatívnej
  • vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života MČ na rokovanie MZ,
  • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety MÚ, ktorý ich prerokuje a informuje komisiu o výsledku riešenia,
  • iniciujú MÚ k vypracovaniu materiálu podľa vlastného návrhu,
 3. kontrolnej
  • kontrolujú spôsob realizácie uznesení MZ,
  • dozerajú na hospodárenie s majetkom MČ, majetkom mesta a štátu ponechaný MČ na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť MČ,
  • dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia,
  • interpelujú riešenie problémov,
  • kontrolujú plnenie vlastných úloh, interpelácií, návrhov a prípravu materiálov.

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc v oblasti výkonu miestnej samosprávy.

V podmienkach MČ by mali byt činné najmä tieto komisie MZ:

 • Majetková a finančná - spolupracuje najmä s ekonomickým oddelením MÚ,
 • Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia - spolupracuje najmä s MÚ, v prípade potreby policajným zborom SR a Mestskou políciou.

Predseda

 • predkladá návrhy na voľbu aj odvolanie členov komisie. Predseda komisie môže navrhnúť odvolanie člena komisie, ak sa trikrát bez ospravedlnenia nezúčastní na zasadnutí komisie.
 • riadi a organizuje prácu komisie, vedie rokovania, pripravuje program rokovaní, plán činnosti na určité  časové obdobie a po posúdení v komisii ho predkladá  na rokovanie MZ,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami MZ,
 • spracováva písomný návrh na rozdelenie odmien pre jednotlivých členov komisie a neposlancov, v súlade so zásadami odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva MC Košice - Šebastovce.

Členovia

 • vykonávajú svoju činnosť, ktorá im vyplýva z členstva v komisii a zároveň plnia rôzne úlohy, ktorými môžu byť poverení,
 • účasť na zasadnutí komisií potvrdzujú členovia komisií svojím podpisom na prezenčnej listine,
 • členovia komisií sa môžu písomne vzdať svojej funkcie.
 
Majetková a finančná komisia PDF Tlačiť E-mail
Štatút komisií MZ
Pondelok, 06 Apríl 2015 03:29

Zápisnice: vyhotovuje predseda

Komisia v zmysle platných právnych predpisov vykonáva tieto úlohy:

 1. prerokováva,
 2. dáva odporučenia,
 3. a prijíma uznesenia k:
 • návrhu programového rozpočtu MČ,
 • zmenám  rozpočtu  na bežný rok rok,
 • monitorovacej správe o plnení príjmov a čerpaní výdavkov programového rozpočtu,
 • návrhom na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ,
 • návrhom na odpis pohľadávok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom MČ,
 • návrhom na účelové použitie transferov od mesta Košice,
 • návrhom VZN, vnútorných smerníc ekonomického a finančného zamerania,
 • iným dôležitým dokumentom a činnostiam týkajúcim sa rozvoja MČ.
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov PDF Tlačiť E-mail
Štatút komisií MZ
Pondelok, 06 Apríl 2015 03:56

Zápisnice: zodpovedný predseda

Komisia je zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov čl. 7 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov, ods. 5.

Úlohy:

 • prijíma od poslancov miestneho zastupiteľstva oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch,
 • je oprávnená po preskúmaní oznámenia v prípade pochybností o jeho úplnosti alebo pravdivosti požiadať poslanca miestneho zastupiteľstva o vysvetlenie. Ak komisia nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená podať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu,
 • prijíma oznámenia o výsledkoch konania od orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa osobitného predpisu,
 • poskytuje informácie o oznámeniach podľa písmena a) každej  osobe  spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • udeľuje výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, udelenie výnimky spolu s odôvodnením zverejňuje podľa čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
 
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia PDF Tlačiť E-mail
Štatút komisií MZ
Pondelok, 06 Apríl 2015 04:00

Zápisnice: predkladá predseda

Komisia:

 • v potrebnom rozsahu spolupracuje so všetkými komisiami,
 • vydáva stanovisko ku:
  • kapitálovým výdavkom MČ pred ich schvaľovaním, prípadne úpravou,
  • zmenám a doplnkom územného plánu, predkladá návrhy na schválenie MZ,
  • predprojektovej a projektovej dokumentácii stavieb pripravených resp. plánovaných v investorstve obce,
  • schváleniu žiadosti o kúpu, prípadne prenájmu pozemkov a ostatných nehnuteľností vo vlastníctve MČ,
  • žiadostiam na výrub stromov,
 • rieši a prerokováva žiadosti, sťažnosti a návrhy podané občanmi MČ Košice - Šebastovce,
 • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, priestupkov proti spolunažívaniu,
 • podáva podnety na zabezpečenie poriadku a čistoty v MČ Košice - Šebastovce,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení MZ.
 
Komisia kultúry, mládeže a športu PDF Tlačiť E-mail
Štatút komisií MZ
Pondelok, 06 Apríl 2015 04:10

Zápisnice: predkladá predseda

 


 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice