Pripravované zasadnutia MZ
Pozvánka na zasadnutie MZ 29. 3. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Pondelok, 22 Marec 2021 00:00

Košice, marec 2021

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


12. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
29. 3. 2021 (t. j. pondelok) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023
 5. Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 a plnenie za roky 2018 - 2020
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020
 7. Záverečný účet MČ Košice - Šebastovce za rok 2020
 8. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 17. 12. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 10 December 2020 00:00

Košice, december 2020

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


11. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
17. 12. 2020 (t. j. štvrtok) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. II. úprava rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2020
 4. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 12. 8. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Nedeľa, 09 August 2020 00:00

Košice, február 2020

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


10. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
12. 8. 2020 (t. j. streda) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice – Šebastovce
 4. Zmluva o zriadení vecného bremena pre VVS, a.s. Košice - Šebastovce
 5. Zmluva o zriadení vecného bremena pre VVS, a.s. Košice - Šalviová
 6. Úprava poplatkov MČ Košice – Šebastovce za prenájom priestorov KD
 7. Úprava cintorínskych poplatkov za MČ Košice - Šebastovce
 8. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2019
 9. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 27. 5. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 20 Máj 2020 00:00

Košice, február 2020

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


9. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
27. 5. 2020 (t. j. streda) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice – Šebastovce
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019
 5. Záverečný účet MČ Košice – Šebastovce za rok 2019
 6. I. úprava rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2020
 7. Rôzne

starostka

 
Návrh: Úprava rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2020 č. 1 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Pondelok, 06 Apríl 2020 19:58

Z dôvodu zmien za obdobie 1. polroka 2020, s ktorými nebolo uvažované pri spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2020, predkladáme úpravu rozpočtu za sledované obdobie:

Bežné príjmy:

312007​ Transfer MMK ​​​+ 40 000,00 €
  Bežné príjmy v rámci úpravy spolu: + 40 000,00 €

Bežné výdavky:

0451 635006

​Údržba a oprava komunikácií​
(Transfer MMK – údržba komunikácie, ciest, chodníkov)

+ 20 000,00 €
0111 635006​ Údržba a oprava budov
(Transfer MMK – oprava strechy KD, MÚ)
+ 20 000,00 €
    Bežné výdaje v rámci úpravy spolu: ​​+ 40 000,00 €
 
Rozpočet na rok 2019 - 1. úprava PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 13 Marec 2019 21:26

Zverejňujeme 1. úpravu rozpočtu na rok 2019.

 


 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice