Práce na pohrebisku PDF Tlačiť E-mail
Cintorín
Sobota, 19 Október 2013 23:46

Dôležité - PREČÍTAJTE SI POZORNE

 • Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.
 • Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa písomne určených podmienok prevádzkovateľa.
 • Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k ním vykonáva nájomca sám resp. na základe jeho objednávky pohrebná služba resp. kamenárstvo.
 • Vykonávateľ kamenných prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi - správcovi pohrebiska, písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.
 • Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach, vrátane hliny z výkopu hrobov alebo likvidácie hrobky vyviezť z pohrebiska , a to na vlastné náklady. Tak tiež je povinný dodržiavať technické podmienky určené správcom cintorína pri osadzovaní pomníkov.
 • Pred vykonaním akejkoľvek práce požiadajte o vstup do cintorína. MČ na základe žiadosti a vyplatenia poplatku určí podmienky a vydá povolenie na vstup do cintorína pre motorové vozidlo.
 • Každú zmenu, demontáž, opravu, odstraňovanie alebo odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu.
 • Na osadenie nového pomníka je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa.
 • Práce na cintoríne sa prevádzajú v pracovných dňoch, teda v pondelok až piatok. Vstup do cintorína je potrebné vybaviť na MÚ v čase úradných hodín.
 • Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku zamestnanci pohrebnej služby resp. kamenárstva na základe objednávky nájomcu hrobového miesta.
 • Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.
 • Na prepožičaných miestach môžu oprávnené osoby (nájomca) vykonávať drobné práce pre udržiavanie a skrášľovanie miesta (sadenie kvetov, polievanie, čistenie okolia).
 • Na pohrebiskách sa nachádza studňa s ručným čerpadlom. Voda v nich je nepitná - slúži výslovne na úžitkové účely, polievanie a podobne. Pitná voda v areáli cintorínov je iba v objektoch domov smútku.

DOBRÁ RADA: AK CHCETE ČOKOĽVEK OPRAVIŤ, ZMENIŤ, ALEBO ODSTRÁNIŤ NA CINTORÍNE, NAJPRV TO OZNÁMTE SPRÁVCOVI CINTORÍNA, TEDA NA MIESTNOM ÚRADE.

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice