Pozvánka na zasadnutie MZ 29. 3. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Pondelok, 22 Marec 2021 00:00

Košice, marec 2021

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


12. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
29. 3. 2021 (t. j. pondelok) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023
  5. Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 a plnenie za roky 2018 - 2020
  6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020
  7. Záverečný účet MČ Košice - Šebastovce za rok 2020
  8. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice