Slobodný prístup k informáciám PDF Tlačiť E-mail
Ako a čo vybaviť
Piatok, 08 December 2017 23:03

Info zákon č. 211/2000 Z. z.

MIESTO, ČAS A SPÔSOB ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ

Všetky písomné podania (žiadosti, návrhy, podnety, petície, sťažnosti a pod., nielen v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám) prijíma MČ Košice – Šebastovce v podateľni Miestneho úradu MČ Košice – Šebastovce, Podbeľová 1,  v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Povinnými osobami podľa tohto zákona sú štátne orgány, obce, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu ich rozhodovacej činnosti.

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Kategórie informácií, ktoré sú chránené a nemôžu sa sprístupniť, sú vymedzené v § 8 až § 11 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. je možné podať:

  • na adrese: Miestny úrad MČ Košice – Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice,
  • na emailovej adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,
  • ústne, do zápisnice – podľa obsahu podania v podateľni Miestneho úradu Košice – Šebastovce, počas úradných hodín.

Náklady súvisiace so sprístupnením informácií sú uvedené v Sadzobníku úhrad výdavkov spojených s poskytnutím informácie.

Žiadosť o sprístupnenie informácie musí obsahovať: identifikáciu žiadateľa (meno a priezvisko, adresa, u právnickej osoby označenie, sídlo, IČO a meno a priezvisko oprávneného zástupcu), identifikáciu (označenie) povinnej osoby, popis predmetu žiadosti (čoho sa informácia má týkať) a spôsob požadovaného sprístupnenia informácie (písomne, elektronickou poštou, atď.).

Žiadosti o poskytnutie informácie sú na stiahnutie tu:

Informácie je možné získať aj oboznámením sa s obsahom písomností na úradnej tabuli miestneho úradu na: Podbeľová 1, Košice a na internetovej stránke www.sebastovce.sk. 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice