Voľba kontrolóra bude 25. 6. 2013 Tlačiť
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010
Štvrtok, 06 Jún 2013 21:25

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice - Šebastovce, v súlade s § 18a ods. 4 zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
V Y H L A S U J E
voľbu miestneho kontrolóra MČ Košice - Šebastovce, ktorá sa bude konať dňa
25. 6. 2013.

Podrobné informácie sú v tomto súbore.