Pozvánka na zasadnutie MZ 27. 8. 2019 Tlačiť
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 22 August 2019 00:00

Košice, jún 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


6. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
27. 8. 2019 (t. j. utorok) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 2. úprava rozpočtu na rok 2019 MČ Košice - Šebastovce
  4. Rôzne

Monika Puzderová
starostka