Pozvánka na zasadnutie MZ 6. 5. 2019 Tlačiť
Pripravované zasadnutia MZ
Piatok, 26 Apríl 2019 00:00

Košice, apríl 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


4. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
6. 5. 2019 (t. j. pondelok) o 16,00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra MČ Košice - Šebastovce
  4. Rôzne

Monika Puzderová
starostka