Pozvánka na zasadnutie MZ 28. 2. 2019 Tlačiť
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 27 Február 2019 00:00

Košice, február 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


2. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
28. 2. 2019 (t. j. štvrtok) o 16,00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice – Šebastovce
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu  rozpočtu na roky 2019 – 2021 a k plneniu rozpočtu za roky 2018 -2016
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
 7. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 a plnenie rozpočtu za roky 2018 – 2016
 8. Záverečný účet MČ Košice – Šebastovce za rok 2018
 9. Odkúpenie pozemku p. Františka Krajňáka, trvale bytom Humenská 5, Košice
 10. Správa komisie na  ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 11. Rôzne

Monika Puzderová
starostka