Pripravované zasadnutia MZ
Pozvánka na zasadnutie MZ 5. 11. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Utorok, 30 Október 2018 00:00

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, november 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

25. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

5. 11. 2018 (pondelok) o 16.00 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Doplnenie zadania územného plánu MČ Košice - Šebastovce
 4. Náhrada za nevyčerpanú dovolenku - schválenie
 5. Rôzne
Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 17. 10. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 11 Október 2018 00:00

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, október 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

24. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

17. 10. 2018 (streda) o 16.00 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
 4. Návrh na III. úpravu rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2018
 5. Rôzne
Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 16. 8. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Piatok, 03 August 2018 00:00

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, august 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

23. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

16. 8. 2018 (štvrtok) o 16.00 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Návrh na II. úpravu rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2018
 4. Rôzne
Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 30. 5. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Piatok, 25 Máj 2018 00:00

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, máj 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

22. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

30. 5. 2018 (streda) o 16.30 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky a stanovisko k záverečnému účtu MČ
 4. Záverečný účet MČ za rok 2017
 5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2017
 6. Návrh na I. úpravu rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2018
 7. Žiadosť Jána Šoltésa – uloženie elektrickej prípojky pre záhradu
 8. Rozsah výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nové volebné obdobie r. 2018 - 2022
 9. Určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nové volebné obdobie  r. 2018 - 2022
 10. Rôzne
Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 15. 2. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 07 Február 2018 17:10

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, február 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

21. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

15. 2. 2018 (štvrtok) o 16.30 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020
5. Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020
6. Nájomná zmluva na pozemok – Jana Hertelý
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018
8. Informácia – „Deň Mestskej časti Košice - Šebastovce
9. Návrh na verejné ocenenie – „Cena MČ“
10. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 15. 11. 2017 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Pondelok, 13 November 2017 12:47

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, november 2017

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

20. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

15. 11. 2017 (streda) o 16.30 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra MČ Košice - Šebastovce
4. Návrh na III. úpravu rozpočtu MČ Košice - Šebastovce na rok 2017
5. Návrh smernice o vybavovaní sťažností
6. Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov UPD
7. Určenie prísediacich na Okresnom súde Košice II
8. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 2. 8. 2017 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 26 Júl 2017 13:47

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, august 2017

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

18. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

2. 8. 2017 (streda) o 16.00 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe
4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
5. Návrh na I. úpravu rozpočtu MČ Košice - Šebastovce na rok 2017
6. Informácia o žiadosti premiestnenia hlavného uzáveru plynu na križovatke ulíc Rozmarínovej a Prasličkovej
7. Rôzne
                                                                                                                           

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 4. 4. 2017 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 29 Marec 2017 07:15

 

Starostka Mestskej časti Košice –Šebastovce

Košice, apríl 2017

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

     15. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň  :

04. 04. 2017 ( t. j. utorok ) o 17,00 hod.

Miesto konania  : Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

 1. :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa hlavnej kontrolórky MČ a stanovisko k záverečnému účtu MČ

4. Záverečný účet MČ za rok 2016

5. Upozornenie prokurátora o VZN o organizácii referenda MČ

6. VZN o organizácii referenda MČ Košice – Šebastovce č. 1/2017

7. Protest prokurátora proti VZN č. 1/2011

    o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území MČ Košice - Šebastovce

8. Zmeny vo VZN č. 1/2011 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk

    na území MČ Košice - Šebastovce

9. Správa predsedu komisie MiZ na ochranu verejného záujmu pri výkonefunkcií

    verejných funkcionárov

10. Návrh rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Šebastovce

11. Prerokovanie platu starostky MČ Košice – Šebastovce

12. Prerokovanie platu hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce

13. Rôzne

                                                                                                    Monika Puzderová

                                                                          starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 28. 10. 2015 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Utorok, 27 Október 2015 11:34

Starostka mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, október 2015

P O Z V Á N K A

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  §15 odsek 2, pís. a,  zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

6. rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

28. októbra 2015 (streda) o 17,00 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2015 a úpravy v rámci rozpočtových opatrení.
 4. Správa o činnosti kontrolóra od posledného zastupiteľstva.
 5. Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Šebastovce
 6. Rôzne

Monika Puzderová

starostka MČ

 
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice