Pripravované zasadnutia MZ
Pozvánka na zasadnutie MZ 28. 11. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Nedeľa, 25 November 2018 00:00

MESTSKÁ  ČASŤ  KOŠICE – ŠEBASTOVCE,
PODBEĽOVÁ č 1,  040 17   K O Š I C E
Tel.: 055/6768007, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Košice, november 2018

POZVÁNKA

podľa § 12 ods. 1 a podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

ustanovujúce rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

28. november 2018 (streda) o 16.30 hod.

Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program rokovania:

Slávnostná časť:
1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.    Oznámenie výsledkov voľby starostu mestskej časti a volieb do miestneho zastupiteľstva mestskej časti a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom miestneho zastupiteľstva
4.    Zloženie sľubu novozvoleného starostu  MČ
5.    Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva
6.    Vystúpenie novozvoleného starostu

Pracovná časť
7.    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8.    Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
9.    Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať starostu MČ
10.  Zriadenie komisií pri Miestnom úrade mestskej časti
11.  Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 5. 11. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Utorok, 30 Október 2018 00:00

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, november 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

25. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

5. 11. 2018 (pondelok) o 16.00 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Doplnenie zadania územného plánu MČ Košice - Šebastovce
 4. Náhrada za nevyčerpanú dovolenku - schválenie
 5. Rôzne
Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 17. 10. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 11 Október 2018 00:00

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, október 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

24. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

17. 10. 2018 (streda) o 16.00 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
 4. Návrh na III. úpravu rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2018
 5. Rôzne
Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 16. 8. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Piatok, 03 August 2018 00:00

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, august 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

23. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

16. 8. 2018 (štvrtok) o 16.00 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Návrh na II. úpravu rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2018
 4. Rôzne
Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 30. 5. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Piatok, 25 Máj 2018 00:00

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, máj 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

22. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

30. 5. 2018 (streda) o 16.30 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky a stanovisko k záverečnému účtu MČ
 4. Záverečný účet MČ za rok 2017
 5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2017
 6. Návrh na I. úpravu rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2018
 7. Žiadosť Jána Šoltésa – uloženie elektrickej prípojky pre záhradu
 8. Rozsah výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nové volebné obdobie r. 2018 - 2022
 9. Určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nové volebné obdobie  r. 2018 - 2022
 10. Rôzne
Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 15. 2. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 07 Február 2018 17:10

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, február 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

21. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

15. 2. 2018 (štvrtok) o 16.30 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020
5. Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020
6. Nájomná zmluva na pozemok – Jana Hertelý
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018
8. Informácia – „Deň Mestskej časti Košice - Šebastovce
9. Návrh na verejné ocenenie – „Cena MČ“
10. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 15. 11. 2017 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Pondelok, 13 November 2017 12:47

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, november 2017

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

20. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

15. 11. 2017 (streda) o 16.30 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra MČ Košice - Šebastovce
4. Návrh na III. úpravu rozpočtu MČ Košice - Šebastovce na rok 2017
5. Návrh smernice o vybavovaní sťažností
6. Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov UPD
7. Určenie prísediacich na Okresnom súde Košice II
8. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 2. 8. 2017 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 26 Júl 2017 13:47

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, august 2017

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

18. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

2. 8. 2017 (streda) o 16.00 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe
4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
5. Návrh na I. úpravu rozpočtu MČ Košice - Šebastovce na rok 2017
6. Informácia o žiadosti premiestnenia hlavného uzáveru plynu na križovatke ulíc Rozmarínovej a Prasličkovej
7. Rôzne
                                                                                                                           

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 4. 4. 2017 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 29 Marec 2017 07:15

 

Starostka Mestskej časti Košice –Šebastovce

Košice, apríl 2017

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

     15. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň  :

04. 04. 2017 ( t. j. utorok ) o 17,00 hod.

Miesto konania  : Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

 1. :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa hlavnej kontrolórky MČ a stanovisko k záverečnému účtu MČ

4. Záverečný účet MČ za rok 2016

5. Upozornenie prokurátora o VZN o organizácii referenda MČ

6. VZN o organizácii referenda MČ Košice – Šebastovce č. 1/2017

7. Protest prokurátora proti VZN č. 1/2011

    o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území MČ Košice - Šebastovce

8. Zmeny vo VZN č. 1/2011 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk

    na území MČ Košice - Šebastovce

9. Správa predsedu komisie MiZ na ochranu verejného záujmu pri výkonefunkcií

    verejných funkcionárov

10. Návrh rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Šebastovce

11. Prerokovanie platu starostky MČ Košice – Šebastovce

12. Prerokovanie platu hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce

13. Rôzne

                                                                                                    Monika Puzderová

                                                                          starostka

 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice