Pripravované zasadnutia MZ
Pozvánka na zasadnutie MZ 27. 8. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 22 August 2019 00:00

Košice, jún 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


6. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
27. 8. 2019 (t. j. utorok) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. 2. úprava rozpočtu na rok 2019 MČ Košice - Šebastovce
 4. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 19. 6. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 13 Jún 2019 00:00

Košice, jún 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


5. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
19. 6. 2019 (t. j. streda) o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o zriadení vecného bremena – „Šebastovce doplnenie NN distribučného rozvodu“
 4. Zmluva - „Rozšírenie kanalizácie a vodovodu na ul. Šalviovej“
 5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2018
 6. Voľba hlavného kontrolóra MČ Košice - Šebastovce
 7. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 6. 5. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Piatok, 26 Apríl 2019 00:00

Košice, apríl 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


4. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
6. 5. 2019 (t. j. pondelok) o 16,00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra MČ Košice - Šebastovce
 4. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 10. 4. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Pondelok, 08 Apríl 2019 00:00

Košice, apríl 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


3. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
10. 4. 2019 (t. j. streda) o 16,00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. I. úprava rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2019
 4. Protest prokurátora proti VZN MČ Košice – Šebastovce o čistote a verejnom poriadku
 5. Návrh na VZN o čistote a verejnom poriadku na území MČ Košice - Šebastovce
 6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
 7. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Rozpočet na rok 2019 - 1. úprava PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 13 Marec 2019 21:26

Zverejňujeme 1. úpravu rozpočtu na rok 2019.

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 28. 2. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 27 Február 2019 00:00

Košice, február 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


2. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
28. 2. 2019 (t. j. štvrtok) o 16,00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice – Šebastovce
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu  rozpočtu na roky 2019 – 2021 a k plneniu rozpočtu za roky 2018 -2016
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
 7. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 a plnenie rozpočtu za roky 2018 – 2016
 8. Záverečný účet MČ Košice – Šebastovce za rok 2018
 9. Odkúpenie pozemku p. Františka Krajňáka, trvale bytom Humenská 5, Košice
 10. Správa komisie na  ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 11. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 30. 1. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Sobota, 26 Január 2019 00:00

MESTSKÁ  ČASŤ  KOŠICE – ŠEBASTOVCE,
PODBEĽOVÁ č 1,  040 17   K O Š I C E
Tel.: 055/6768007, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Košice, Január 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


1. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
30. 1. 2019 (t. j. streda) o 16,00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľby členov komisií
 4. Zásady odmeňovania poslancov
 5. Schválenie úväzku hlavnej kontrolórky MČ
 6. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 28. 11. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Nedeľa, 25 November 2018 00:00

MESTSKÁ  ČASŤ  KOŠICE – ŠEBASTOVCE,
PODBEĽOVÁ č 1,  040 17   K O Š I C E
Tel.: 055/6768007, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Košice, november 2018

POZVÁNKA

podľa § 12 ods. 1 a podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

ustanovujúce rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

28. november 2018 (streda) o 16.30 hod.

Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program rokovania:

Slávnostná časť:
1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.    Oznámenie výsledkov voľby starostu mestskej časti a volieb do miestneho zastupiteľstva mestskej časti a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom miestneho zastupiteľstva
4.    Zloženie sľubu novozvoleného starostu  MČ
5.    Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva
6.    Vystúpenie novozvoleného starostu

Pracovná časť
7.    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8.    Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
9.    Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať starostu MČ
10.  Zriadenie komisií pri Miestnom úrade mestskej časti
11.  Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva

Monika Puzderová
starostka

 
Pozvánka na zasadnutie MZ 5. 11. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Utorok, 30 Október 2018 00:00

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, november 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

25. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

5. 11. 2018 (pondelok) o 16.00 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Doplnenie zadania územného plánu MČ Košice - Šebastovce
 4. Náhrada za nevyčerpanú dovolenku - schválenie
 5. Rôzne
Monika Puzderová
starostka

 
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice