Pozvánka na zasadnutie MZ 10. 4. 2019 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Pondelok, 08 Apríl 2019 00:00

Košice, apríl 2019

POZVÁNKA

Starostka MČ Košice – Šebastovce v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvoláva


3. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:
10. 4. 2019 (t. j. streda) o 16,00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. I. úprava rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2019
  4. Protest prokurátora proti VZN MČ Košice – Šebastovce o čistote a verejnom poriadku
  5. Návrh na VZN o čistote a verejnom poriadku na území MČ Košice - Šebastovce
  6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
  7. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice