Ochrana osobných údajov PDF Tlačiť E-mail
Ako a čo vybaviť
Štvrtok, 24 Máj 2018 16:12

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Vážení občania, v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov zo strany MČ. Tieto podmienky ochrany súkromia  prehľadným spôsobom poskytujú informácie podľa článku 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

A. Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje, je Mestská časť Košice – Šebastovce, Podbeľová1, 040 17 Košice – Šebastovce, IČO: 00691011 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

B. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov, použite našu e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo nám napíšte na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu.

C. S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj zodpovedné osoby, ktoré dohliadajú na zákonnosť ich spracúvania, ich kontaktné údaje: Valéria Pahulyová a Eva Balogová, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel.: 0556768007.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a na akom právnom základe?

D. Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné skupiny účelov:

 • Personálne a mzdové účely
 • Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa.
 • Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR):
 • Účtovné a daňové účely.
 • Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • Administratívne účely orgánov mestskej časti.
 • Plnenie úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
 • Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi  (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
 • Ochrana majetku, verejného poriadku a bezpečnosti
 • Ochrana oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)
 • Správne a iné konania –
 • Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • Vybavovanie sťažností
 • Splnenie zákonných povinností (§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov)
 • Slávnostné ceremónie. Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
 • Organizovanie kultúrnej, spoločenskej a športovej činnosti.
 • Ochrana oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach .
 • Ochrana oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)
 • Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
 • Marketingové a PR účely
 • Plnenie zmlúv s fyzickými osobami
 • Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • Archívne účely Článok 89 GDPR v spojitosti so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
 • Štatistické účely Článok 89 GDPR
 • Žurnalistické účely § 78 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov
 • Historické účely   Článok 89 GDPR v spojitosti s oprávnením podľa § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení .

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali.

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností,  alebo ak ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku.

Zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

Dodávatelia cloudových služieb, v rámci ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov, dodávatelia softvérového vybavenia a technickej podpory mestskej časti, poštoví doručovatelia a poštové podniky, advokáti, exekútori, notári; účtovníci, mzdové spoločnosti a audítori, zamestnanci prevádzkovateľa zamestnanci organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti prevádzkovateľa s vlastnou pracovno-právnou subjektivitou, zamestnanci mestskej časti, ktorí sú príslušníkmi mestskej polície, poslanci miestneho zastupiteľstva, starosta zvolený do funkcie, zvolení členovia odborných komisií zriadených mestskou častou, poskytovanie webhostingových služieb, externí správcovia registratúry / archivačné spoločnosti.

Podľa našich najlepších vedomostí nedochádza v našich podmienkach k rozhodovaniu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré by malo právne účinky, ktoré sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali v zmysle čl. 22 GDPR.

Vaše osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracúvať po uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje a po schválení vyraďovacieho konania;  uplynutí maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétny účel, ktorú sme vymedzili v internej politike, ktorou sa spravuje uchovávanie Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétne účely;  úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov; odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.  Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený prevádzkovateľom alebo ustanovený zákonom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.  V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR nie ste nikdy povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na Vašej slobodnej úvahe a dobrovoľnom konaní. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a Vaše informovanie o novinkách. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a odmietnete nám poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to znamenať nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo prípadne jeho plnenia. V týchto prípadoch je poskytnutie osobných údajov zmluvou.  V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné. Ak nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom. V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov neposkytnutie osobných údajov oznamovateľa nemá za následok neprešetrenie anonymného podnetu. Dôsledkom podania anonymného podnetu je, že Vás nebudeme informovať o výsledku jeho prešetrenia. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že Vám nebude poskytnutá služba zabezpečovaná v rámci pôsobnosti orgánov územnej samosprávy alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy vo verejnom záujme. V niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmé Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby môžete posielať na kontaktné údaje uvedené v bodoch 1 až 3 vyššie. V prípade záujmu o informácie o dôvodoch na základe, ktorých prevažujú naše oprávnené záujmy nad Vašimi právami a slobodami pri spracúvaní Vašich osobných údajov na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu. V prípade, ak považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na začiatku tohto dokumentu alebo môžete v určitých prípadoch použiť priamo funkcionality systémov, ak sú dostupné.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne. Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v tejto časti tohto dokumentu je možné si vopred dohodnúť aj na miestnom úrade mestskej časti, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti.  Ak o Vás spracúvame veľké množstvo informácií, máme právo požadovať, aby ste spresnili, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka. Žiadame Vás preto – ak je to možné, aby Vaše žiadosti boli čo najviac podrobné, odkazovali na konkrétne účely a konkrétne práva, ktorých sa domáhate podľa GDPR resp. Zákona. Značne to urýchli vybavenie Vašej žiadosti. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo odmietnuť konať. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný.

Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25. mája 2018.

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice