Pozvánka na zasadnutie MZ 17. 10. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Štvrtok, 11 Október 2018 00:00

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, október 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

24. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

17. 10. 2018 (streda) o 16.00 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
  4. Návrh na III. úpravu rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2018
  5. Rôzne
Monika Puzderová
starostka

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice