Pozvánka na zasadnutie MZ 15. 2. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Streda, 07 Február 2018 17:10

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, február 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

21. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

15. 2. 2018 (štvrtok) o 16.30 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020
5. Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020
6. Nájomná zmluva na pozemok – Jana Hertelý
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018
8. Informácia – „Deň Mestskej časti Košice - Šebastovce
9. Návrh na verejné ocenenie – „Cena MČ“
10. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice