Pozvánka na zasadnutie MZ 15. 11. 2017 PDF Tlačiť E-mail
Pripravované zasadnutia MZ
Pondelok, 13 November 2017 12:47

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, november 2017

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2, písm.a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

20. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šebastovce na deň:

15. 11. 2017 (streda) o 16.30 hod.
Miesto konania Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra MČ Košice - Šebastovce
4. Návrh na III. úpravu rozpočtu MČ Košice - Šebastovce na rok 2017
5. Návrh smernice o vybavovaní sťažností
6. Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov UPD
7. Určenie prísediacich na Okresnom súde Košice II
8. Rôzne

Monika Puzderová
starostka

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice