Evidencia domov a budov PDF Tlačiť E-mail
Ako a čo vybaviť
Štvrtok, 12 November 2009 22:05

Vybavuje: Monika Puzderová

Telefón: 055 / 67 68 007, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

V súčasnosti je číslovanie stavieb upravené v § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v § 4-11 vykonávacej vyhlášky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Rozhodnutie obce o pridelení určitého čísla konkrétnej budove sa vydáva na základe žiadosti stavebníka, ktorá obsahuje:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou (príloha č.1)
alebo
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou (príloha č.2)

b) predmet žiadosti,

c) označenie budovy a termín jej dokončenia,

d) prílohy, ktorými sú:
- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, prípadne toto čestné vyhlásenie
- a kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou.

Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady.

Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník.

Stavebník tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Stavbám, ktorým užívacie povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie nadobulo právoplatnosť do 1. 10. 1976 a ktoré boli v minulosti očíslované, bude na základe písomnej žiadosti vydané oznámenie o stavbe. K žiadosti je potrebné doložiť kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) a v prípade, že je od stavby k dispozícii len právny doklad (dedičské konanie, registrovaná kúpna zmluva) je možné priložiť tento doklad.

 
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice