Mestská časť Košice - Šebastovce
Pozvánka na ustanovujúce rokovanie MZ PDF Tlačiť E-mail

Starostka mestskej časti Košice – Šebastovce

Košice, december  2014

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

zvolávam

ustanovujúce rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Šebastovce na 

3. december 2014 / streda/ o 17,00 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Podbeľová č. 1, Košice

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mestskej časti a odovzdanie

    osvedčení  o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného miestneho zastupiteľstva

     - predseda miestnej volebnej komisie

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva

6. Vystúpenie novozvoleného starostu.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

9. Zriadenie komisií

10. Diskusia

13. Záver

                                            Monika Puzderová

                                               starostka MČ

 
Mikuláš 2014 PDF Tlačiť E-mail

Do Šebastoviec príde Mikuláš a s ním...

2014-11-27-mikulas-2014-maskrtnicek

Spolu Vám prinesú nie len darčeky, ale aj stretnutie s Nany a Krištofom, ktorí svojím čarovným dáždnikom otvoria rozprávkový svet, pretože

„Maškrty má predsa každý rád“.

Ak chcete vedieť, aké ďalšie prekvapenia ukrýva ich čarovná tajomná skrinka Almar, príďte všetci do nášho kultúrneho domu v nedeľu

7. decembra 2014 o 15.00 hodine.

Čaká na Vás Mikuláš a všetci jeho pomocníci

 
Poďakovanie za dôveru PDF Tlačiť E-mail

Poďakovanie

Vážení spoluobčania,

     V sobotu 15. novembra 2014 sme spoločne absolvovali voľby do samosprávy v našej mestskej časti. Na základe Vášho hlasovania som sa opätovne stala starostkou Šebastoviec. Ďakujem všetkým našim občanom, ktorí sa zúčastnili volieb, zvlášť srdečne ďakujem tým, ktorí mi svojim hlasom prejavili dôveru. Veľmi si to vážim. Chcem byť a budem starostkou pre všetkých ľudí žijúcich v Šebastovciach,  nielen tých,  ktorí dali svoj hlas práve mne. Zároveň blahoželám všetkým poslancom miestneho zastupiteľstva, ktorí dostali od Vás mandát.

      Čakajú nás štyri roky práce v prospech Šebastoviec, ale hlavne v prospech našich obyvateľov. Zaželajme si spolu veľa síl, pevné zdravie, vytrvalosť a múdrosť, aby sme úspešne zvládli úlohy, ktoré nás čakajú. Sľubujem Vám, že urobím všetko preto, aby som Vás nesklamala.

Vaša  staronová starostka

Monika Puzderová

 
Výsledky volieb 2014 PDF Tlačiť E-mail

Výsledky  volieb do orgánov samosprávy v MČ            

                          Košice- Šebastovce

  

Starosta mestskej časti Košice – Šebastovce

                                                                                                                  počet platných hlasov

1. Monika   P U Z D E R O V Á         nezávislý kandidát                                    263

2. Mária TAKÁČOVÁ, RNDr.            SMER - SD                                                116

Poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Šebastovce  

                                                                                                                       počet platných hlasov

1. Anna   ČIŽMÁROVÁ                                  nezávislý kandidát                      281

2. Monika  KOŠŤANSKÁ                               nezávislý kandidát                      264

3 .Martin KISZEL, Ing.                                        SIEŤ                                           235

4. Ľubica  MATYÁŠOVÁ                              nezávislý kandidát                       195

5. Miroslava   MAKAJIOVÁ                         nezávislý kandidát                       154                          

 Náhradníci , ktorí neboli zvolení za poslancov :

1. Mária TAKÁČOVÁ, RNDr.                           SMER - SD                               148

2. Regina PALKOVÁ                                          SMER - SD                               139

3. Valéria  ŠOLTÉSOVÁ                                      SMER - SD                              101

 Počet osôb zapísaných  do zoznamu voličov                                                   551

Počet  voličov, ktorým boli vydané obálky                                                        382                                        

Počet  platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu MČ                          379

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov MČ                       371

 

Zápisnica z volieb je k dispozícii na stiahnutie v tomto súbore.

 
Celoročné upratovanie VKK v roku 2014 PDF Tlačiť E-mail

VKK 2014 na stiahnutie 27. 2. – 6. 3. - Rozmarínová „A“
27. 3. – 3. 4. - Podbeľová
1. 5. – 8. 5. - Bazalková
29. 5. – 5. 6. - Rozmarínová „B“
26. 6. – 3. 7. - Podbeľová
24. 7. – 31. 7. - Bazalková
21. 8. – 28. 8. - Rozmarínová „A“
18. 9. – 25. 9. - Podbeľová
16. 10. – 23. 10. - Rozmarínová „B“
13. 11. – 20. 11. - Bazalková

Vysvetlivky stanovíšť:

 • Rozmarínová "A" - križovatka ulíc Rozmarínová a Bazalková
 • Rozmarínová "B" - križovatka ulíc Rozmarínová a Repíková smer na Levanduľovú ulicu
 • Podbeľová - pri budove MÚ
 • Bazalková - križovatka ulíc Ďatelinová a Bazalková
 
Miestne zastupiteľstvo 2010 - 2014 PDF Tlačiť E-mail

Poslanci miestneho zastupiteľstva

 • Róbert MAKAJI (zástupca starostu)
 • Anna ČIŽMÁROVÁ
 • Monika KOŠŤANSKÁ
 • Anna MAKAJIOVÁ
 • Ľubica MATYÁŠOVÁ
 • JUDr. Ing. Miroslav ONDRUŠ
 • RNDr. Mária TAKÁČOVÁ


Komisie miestneho zastupiteľstva:

 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Komisia majetková a finančná
 • Komisia kultúry, mládeže a športu
 • Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

 

 
Základné údaje o MČ PDF Tlačiť E-mail

Charakteristika

Mestská časť Košice - Šebastovce sa nachádza ako okrajová mestská časť na juhu Košíc, v okrese Košice IV. Prechádza tadiaľ výpadovka smerujúca cez Seňu k hraničnému prechodu s Maďarskom. Táto mestská časť má vidiecky charakter, typické je tu bývanie v rodinných domoch, paneláky tu vôbec nie sú. Do roku 1976 boli Šebastovce samostatná obec.

Čítať celý článok...
 
História Šebastoviec PDF Tlačiť E-mail

Najstaršie osídlenie dokumentuje pohrebisko z doby avarskej ríše. Preskúmané bolo v rokoch 1966 - 1977 a je zatiaľ jediným kompletne odkytým pohrebiskom z tohto obdobia na Slovensku. Z celkového počtu hrobov 370, bolo 46 jazdeckých. Pohrebisko svedčí o organizovanej spoločnosti, boli tu pochovaní obyvatelia okolitých osád, medzi ktorými mala popredné postavenie skupina vyzbrojených jazdcov pochovaných s koňmi i bojovníkov bez koní. Podľa keramiky a ostatných nálezov možno počiatky pochovávania na pohrebisku datovať do druhej tretiny 7. storočia a jeho zánik do prelomu 8. a 9. storočia.

Čítať celý článok...