Mestská časť Košice - Šebastovce
Oznámenie - voľby do orgánov samosprávy obce 15. 11. 2014 - počet obyvateľov PDF Tlačiť E-mail

Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti Košice – Šebastovce v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy MČ

15. novembra 2014

Mestská časť Košice – Šebastovce v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje

počet obyvateľov mestskej časti Košice – Šebastovce, ktorý  ku dňu 21. 08. 2014

je 683 obyvateľov.
                                                                               
Podľa § 16 ods. 9 v spojitosti s prílohou č. 1 zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov je minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva v MČ a pre voľby starostu MČ Košice – Šebastovce

100 podpisov.

V Košiciach dňa 21. 8. 2014

Monika  Puzderová
starostka MČ

 
Oznámenie - voľby do orgánov samosprávy obce 15. 11. 2014 PDF Tlačiť E-mail

Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce v súlade s ustanovením zákona 401/1990 Z. z. § 14 ods. 2 písm. a) a § 9 zákona SNR č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 62 zo dňa 6. 3. 2014 určilo, že miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce bude mať

5 (päť) poslancov,

ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú mestskú časť na funkčné obdobie 2014 - 2018.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb o orgánov samosprávy obcí je tu na stiahnutie.

 

V Košiciach 28. 7. 2014

Monika Puzderová
starostka MČ

 
Celoročné upratovanie VKK v roku 2014 PDF Tlačiť E-mail

VKK 2014 na stiahnutie 27. 2. – 6. 3. - Rozmarínová „A“
27. 3. – 3. 4. - Podbeľová
1. 5. – 8. 5. - Bazalková
29. 5. – 5. 6. - Rozmarínová „B“
26. 6. – 3. 7. - Podbeľová
24. 7. – 31. 7. - Bazalková
21. 8. – 28. 8. - Rozmarínová „A“
18. 9. – 25. 9. - Podbeľová
16. 10. – 23. 10. - Rozmarínová „B“
13. 11. – 20. 11. - Bazalková

Vysvetlivky stanovíšť:

 • Rozmarínová "A" - križovatka ulíc Rozmarínová a Bazalková
 • Rozmarínová "B" - križovatka ulíc Rozmarínová a Repíková smer na Levanduľovú ulicu
 • Podbeľová - pri budove MÚ
 • Bazalková - križovatka ulíc Ďatelinová a Bazalková
 
Miestne zastupiteľstvo 2010 - 2014 PDF Tlačiť E-mail

Poslanci miestneho zastupiteľstva

 • Róbert MAKAJI (zástupca starostu)
 • Anna ČIŽMÁROVÁ
 • Monika KOŠŤANSKÁ
 • Anna MAKAJIOVÁ
 • Ľubica MATYÁŠOVÁ
 • JUDr. Ing. Miroslav ONDRUŠ
 • RNDr. Mária TAKÁČOVÁ


Komisie miestneho zastupiteľstva:

 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Komisia majetková a finančná
 • Komisia kultúry, mládeže a športu
 • Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

 

 
Základné údaje o MČ PDF Tlačiť E-mail

Charakteristika

Mestská časť Košice - Šebastovce sa nachádza ako okrajová mestská časť na juhu Košíc, v okrese Košice IV. Prechádza tadiaľ výpadovka smerujúca cez Seňu k hraničnému prechodu s Maďarskom. Táto mestská časť má vidiecky charakter, typické je tu bývanie v rodinných domoch, paneláky tu vôbec nie sú. Do roku 1976 boli Šebastovce samostatná obec.

Čítať celý článok...
 
História Šebastoviec PDF Tlačiť E-mail

Najstaršie osídlenie dokumentuje pohrebisko z doby avarskej ríše. Preskúmané bolo v rokoch 1966 - 1977 a je zatiaľ jediným kompletne odkytým pohrebiskom z tohto obdobia na Slovensku. Z celkového počtu hrobov 370, bolo 46 jazdeckých. Pohrebisko svedčí o organizovanej spoločnosti, boli tu pochovaní obyvatelia okolitých osád, medzi ktorými mala popredné postavenie skupina vyzbrojených jazdcov pochovaných s koňmi i bojovníkov bez koní. Podľa keramiky a ostatných nálezov možno počiatky pochovávania na pohrebisku datovať do druhej tretiny 7. storočia a jeho zánik do prelomu 8. a 9. storočia.

Čítať celý článok...