Mestská časť Košice - Šebastovce
Voľby PDF Tlačiť E-mail

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE –  Šebastovce , Podbeľová 1, 040 17 Košice

                                              OZNAM

                 ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH  LISTÍN

Úradná doba zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre doručovanie kandidátnych listín je v pracovných dňoch takto:

Utorok:  8.00 – 15.00

Streda:   8.00 – 16.30

Štvrtok:  8.00 – 15.00

Piatok :  8.00 – 12.00

Kandidátne listiny pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva a pre voľby starostu mestskej časti spolu s vyhlásením kandidáta je potrebné doručiť v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb t.j. do 21. septembra 2014. V prípade kandidatúry nezávislého poslanca je súčasťou kandidátnej listiny aj petícia občanov podporujúcich jeho kandidatúru (minimálne 100). Petíciu stačí podať v jednom vyhotovení. Vzory tlačív spolu s príslušnou legislatívou sú uverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/.

Podávanie kandidátnych listín sa riadi zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, preto nie je možné použiť ustanovenia správneho konania o možnosti podať kandidátnu listinu najbližší pracovný deň.

V posledný deň lehoty t.j. v nedeľu 21. septembra 2014 bude úradná doba zapisovateľa od 15.00 hod do 24.00  hod nepretržite.

Prosíme zástupcov politických strán a nezávislých kandidátov, aby rešpektovali charakter nedele a na podávanie kandidátnych listín využili úradnú dobu predovšetkým v pracovných dňoch. Služba zapisovateľa v posledný deň lehoty je určená pre tých, ktorí nemohli podať kandidátnu listinu v pracovných dňoch z vážnych dôvodov, prípadne pre tých, ktorí potrebujú doplniť alebo vykonať opravu na už podaných kandidátnych listinách.

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky so zapisovateľom miestnej volebnej komisie, pretože zapisovateľ ako zamestnanec mestskej časti z pracovných dôvodov nemusí byť stále prítomný priamo vo svojej kancelárii.

Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

Eva Čverhová

E - mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   

                Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Tel.: 055/6768007, 0907995912 

 
Oznámenie - voľby do orgánov samosprávy obce 15. 11. 2014 - počet obyvateľov PDF Tlačiť E-mail

Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti Košice – Šebastovce v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy MČ

15. novembra 2014

Mestská časť Košice – Šebastovce v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje

počet obyvateľov mestskej časti Košice – Šebastovce, ktorý  ku dňu 21. 08. 2014

je 683 obyvateľov.
                                                                               
Podľa § 16 ods. 9 v spojitosti s prílohou č. 1 zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov je minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva v MČ a pre voľby starostu MČ Košice – Šebastovce

100 podpisov.

V Košiciach dňa 21. 8. 2014

Monika  Puzderová
starostka MČ

 
Oznámenie - voľby do orgánov samosprávy obce 15. 11. 2014 PDF Tlačiť E-mail

Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce v súlade s ustanovením zákona 401/1990 Z. z. § 14 ods. 2 písm. a) a § 9 zákona SNR č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 62 zo dňa 6. 3. 2014 určilo, že miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Šebastovce bude mať

5 (päť) poslancov,

ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú mestskú časť na funkčné obdobie 2014 - 2018.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb o orgánov samosprávy obcí je tu na stiahnutie.

 

V Košiciach 28. 7. 2014

Monika Puzderová
starostka MČ

 
Celoročné upratovanie VKK v roku 2014 PDF Tlačiť E-mail

VKK 2014 na stiahnutie 27. 2. – 6. 3. - Rozmarínová „A“
27. 3. – 3. 4. - Podbeľová
1. 5. – 8. 5. - Bazalková
29. 5. – 5. 6. - Rozmarínová „B“
26. 6. – 3. 7. - Podbeľová
24. 7. – 31. 7. - Bazalková
21. 8. – 28. 8. - Rozmarínová „A“
18. 9. – 25. 9. - Podbeľová
16. 10. – 23. 10. - Rozmarínová „B“
13. 11. – 20. 11. - Bazalková

Vysvetlivky stanovíšť:

 • Rozmarínová "A" - križovatka ulíc Rozmarínová a Bazalková
 • Rozmarínová "B" - križovatka ulíc Rozmarínová a Repíková smer na Levanduľovú ulicu
 • Podbeľová - pri budove MÚ
 • Bazalková - križovatka ulíc Ďatelinová a Bazalková
 
Miestne zastupiteľstvo 2010 - 2014 PDF Tlačiť E-mail

Poslanci miestneho zastupiteľstva

 • Róbert MAKAJI (zástupca starostu)
 • Anna ČIŽMÁROVÁ
 • Monika KOŠŤANSKÁ
 • Anna MAKAJIOVÁ
 • Ľubica MATYÁŠOVÁ
 • JUDr. Ing. Miroslav ONDRUŠ
 • RNDr. Mária TAKÁČOVÁ


Komisie miestneho zastupiteľstva:

 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Komisia majetková a finančná
 • Komisia kultúry, mládeže a športu
 • Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

 

 
Základné údaje o MČ PDF Tlačiť E-mail

Charakteristika

Mestská časť Košice - Šebastovce sa nachádza ako okrajová mestská časť na juhu Košíc, v okrese Košice IV. Prechádza tadiaľ výpadovka smerujúca cez Seňu k hraničnému prechodu s Maďarskom. Táto mestská časť má vidiecky charakter, typické je tu bývanie v rodinných domoch, paneláky tu vôbec nie sú. Do roku 1976 boli Šebastovce samostatná obec.

Čítať celý článok...
 
História Šebastoviec PDF Tlačiť E-mail

Najstaršie osídlenie dokumentuje pohrebisko z doby avarskej ríše. Preskúmané bolo v rokoch 1966 - 1977 a je zatiaľ jediným kompletne odkytým pohrebiskom z tohto obdobia na Slovensku. Z celkového počtu hrobov 370, bolo 46 jazdeckých. Pohrebisko svedčí o organizovanej spoločnosti, boli tu pochovaní obyvatelia okolitých osád, medzi ktorými mala popredné postavenie skupina vyzbrojených jazdcov pochovaných s koňmi i bojovníkov bez koní. Podľa keramiky a ostatných nálezov možno počiatky pochovávania na pohrebisku datovať do druhej tretiny 7. storočia a jeho zánik do prelomu 8. a 9. storočia.

Čítať celý článok...